​موقعیت: تهران- فرمانیه-سفارت ایتالیا

​​​شوروم بولگاری