موقعیت: بوشهر-عسلویه- OIEC

واحد های اقامتی شرکت ملی نفت و گاز